Anonymní akcie na majitele (doručitele) a rok 2014

Éra anonymních akcií na majitele (doručitele) skončila spolu s rokem 2013. Pokud jste u svých anonymních akcií neprovedli imobilizaci nebo zaknihování, staly se z nich k 1. 1. 2014 automaticky akcie na jméno. Tím se změní postavení a.s. v rovině ochrany soukromí včetně dalších možných daňových dopadů. Jaké povinnosti z těchto změn plynou pro držitele anonymních akcií?

Pro každého držitele anonymních akcií plyne povinnost provést konkrétní právní úkony, které přesně definuje Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (zákon č. 134/2013 Sb.). Přesné postupy záleží na tom, jak důsledně chce vlastník chránit svoji anonymitu.

Co nařizuje zákon a co musí provést každý akcionář?

Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (zákon č. 134/2013 Sb.) uvádí, že všechny listinné akcie na majitele, které nejsou zaknihovány nebo imobilizovány, se ke dni 1. 1. 2014 změní na listinné akcie na jméno. K tomuto dni automaticky dojde k odpovídající změně stanov akciové společnosti. Pokud tedy akcionář nepodnikl aktivní kroky k zaknihování nebo imobilizaci akcií, došlo k automatické transformaci na akcie na jméno.

Při transformaci na akcie na jméno má představenstvo akciové společnosti povinnost nejpozději do 30. 6. 2014 uvést stanovy do souladu se zákonem a podat návrh na zápis změny formy akcií do obchodního rejstříku. Podmínkou k uvedení stanov do souladu se zákonem je, aby nejpozději do 31. 3. 2014 způsobem určeným pro svolání valné hromady společnosti, byla zveřejněna výzva k předložení akcií a oznámení o následcích spojených s prodlením. Následky spojené s prodlením spočívají v tom, že akcionář nemůže vykonávat prakticky žádná svá práva. Zejména stojí za zmínku nemožnost vybrat dividendu. Tímto nástrojem mají být akcionáři tlačeni ke změně akcií v co nejkratším termínu.
Z těchto možností daných zákonem je zřejmé, že akcionář se musel do 31.12.2013 rozhodnout, jakou formu vlastnictví zvolí. Zda bude preferovat akcie na majitele v zaknihované (nebo imobilizované) podobě nebo jestli bude využívat akcie na jméno. V případě, že akcionář využije akcie na jméno, je třeba se dobře rozhodnout, zda se chce zcela vzdát anonymity a k akciím se plně přihlásit, nebo jestli bude akcie vlastnit prostřednictvím zahraniční společnosti, která zajistí vysokou míru anonymity.

Jak jste s anonymními akciemi naložili?

Podle základních a státními orgány prezentujících informací to vypadá, že rozhodnutí má důsledky pouze v oblasti zviditelnění soukromí vlastníka. Je nutné počítat s tím, že rozhodnutí, kdy je akcionář spojen se svým majetkem má významné důsledky v mnoha oblastech.

Jak je to s ochranou soukromí?

Když se akcionář přihlásí k vlastnictví jako fyzická osoba, lze prostřednictvím Obchodního rejstříku a Sbírky listin dané společnosti snadno dohledat majetek a některé příjmy (například dividendy). Široká veřejnost má dispozici adresu trvalého bydliště akcionáře včetně např.podpisových vzorů. Tato situace znamená, že se akcionář může stát předmětem závisti a cílem trestné činnosti.

Jak tedy ochránit svoje podnikání? Pro akcionáře ovládající více společností je výhodné, když se k jejich vlastnictví nepřihlašují . Klienti a obchodní partneři nemají pak povědomí kolik společností, a majetku vlastník ovládá.

Pilířem správy majetku každého vlastníka je princip, že o majetkových vztazích má stoprocentní informace pouze vlastník.

V roce 2014 došlo ke zrušení akcií na majitele. Politici otevřeně hovoří o tom, že v roce 2015 nebo 2016 mohou být zavedena povinná majetková přiznání. Tyto kroky vedou k cíli získat úplný přehled o vlastnících a jejich majetku a vytvořit si tak prostor pro vyměřování majetkových daní. Pokud tedy vezmeme v úvahu, jak se situace na naší politické scéně vyvíjí, jistě se brzy dočkáme těchto kroků.

Pokud se tedy vlastník jednou k majetku přihlásí, nelze pak rozhodnutí vzít zpět. Když v budoucnu udělá cokoli, bude existovat záznam o skutečném vlastníkovi. K anonymně vlastněnému majetku se může skutečný vlastník přihlásit kdykoliv. To považujeme za vhodné a bezpečné.

Jsou možnosti zachování anonymity vlastnictví?

Také v nové právní úpravě je řada možností, jak současnou anonymitu vlastnictví zachovat. Jak postupovat v dané situaci? Řešení je třeba rozdělit podle toho, jestli se informace o vlastníkovi nacházejí v České republice nebo v zahraničí. Jakékoli budoucí řešení obsahující držení informací v České republice je vystaveno rizikům v podobě časté změny zákonů, únikům informací a značným pravomocem našich úředníků.

1) 100% viditelnost

Za nulovou úroveň anonymity vlastnictví považujeme stav, kdy vlastník ovládá společnost prostřednictvím akcií na jméno a má je napsány na sebe jako fyzickou osobu. Tento vlastník je známý všem, veřejnosti, je dohledatelný na internetu. Díky dokumentům ve Sbírce listin je veřejně dohledatelný také vlastníkův majetek.

Mírnější ochranu soukromí poskytují imobilizované nebo zaknihované akcie na doručitele.

Pokud se tedy akcionář rozhodl pro imobilizaci/zaknihování akcií, zůstávají veškeré informace dostupné státním úřadům a zůstává zcela neznámý okruh úředníků, kteří k této informaci budou mít přístup. Právě z důvodů absence pravidel a možnosti je kdykoli v budoucnu změnit (včetně zrušení imobilizovaných akcií a jejich automatického převodu na akcie na jméno) poskytují imobilizované akcie pouze zdánlivou ochranu soukromí. Už nyní je jisté, že k informaci o vlastníkovi budou mít automaticky přístup soudní exekutoři a další skupiny budou přibývat každodenní praxí. Doporučujeme proto imobilizované akcie využít jen v případě, kdy je požadovaný stupeň anonymity na úrovni ochrany před zvědy. Lze předpokládat, že kdo bude mít na zjištění skutečného vlastníka výrazný zájem, bude schopen informaci obstarat. Stejně tak je nutné počítat se zřejmými a jednoznačnými důsledky v případě zavedení povinných majetkových přiznání nebo majetkových daní.

2) Zajištění plné anonymity prostřednictvím zahraničních struktur

Druhou možností, která poskytuje výrazně vyšší míru bezpečí, je situace, kdy jsou informace o vlastníkovi uloženy v zahraničí, mimo Českou republiku. Aby bylo možné tohoto dosáhnout, zapojují se do vlastnické struktury zahraniční společnosti, které nepodléhají proměnlivému českému právu a nedostatečným pravidlům nakládání s informacemi. Pro veřejnost jsou informace uložené v zahraničí prakticky nedostupné a orgány státní moci mají k údajům přístup pouze za omezených a přesně definovaných podmínek, nikoli automaticky.

Vlastník samozřejmě nepozbývá možnosti se ke svému majetku kdykoli právoplatně přihlásit a to jak před obchodními partnery, tak před veřejností. V tomto rozhodnutí je plně svobodný a činí jej v situaci, kterou považuje za výhodnou.

Pokud jste těmi, kteří mají vše pod kontrolou, gratulujeme

Ing. Martin Janoušek

Jako ekonomický poradce pomáhám se zakládáním českých a zahraničních společností včetně podnikatelských struktur, jejich správy a vedení. Jsem jednatelem CEVE s.r.o. Potřebujete-li s čímkoli pomoci, kontaktujte nás.

More Posts - Website - Facebook - Google Plus

3 komentáře u „Anonymní akcie na majitele (doručitele) a rok 2014

 1. tom.taiji@seznam.cz'Tomáš Hrdý

  Ani po přečtení těchto informací si nejsem jist, co to pro drobného akcionáře znamená. Před lety se opačně měnily zaknihované akcie na akcie na doručitele. Pokud jsem se tehdy nedostavil na tento převod (musel bych si vzít dovolenou a jet přes celou republiku do nějakých Kotěhůlek), byly akcie dány do dražby a potom přišlo jenom pouze akcie byly prodány, náklady na dražbu převýšily náklady a nazdar. Pouze v jednom případě se mi podařilo akcie vyměnit – Hotel Forum. Proto se ptám, neprovedl jsem změnu do konce minulého roku. Tedy tyto akcie se od nového roku staly akciemi na jméno, co mám udělat, aby se neopakoval scénář z minula a nepřišel i o ty. Děkuji

  1. Ing. Martin Janoušek Autor příspěvku

   Měl by jste si vyměnit akcie na majitele za akcie na jméno (pokud je to Váš případ) a to podle výzvy, kterou společnost zřejmě uveřejní. Ve výzvě budou uvedeny podmínky. Pokud si nevyměníte dosavadní za akcie na jméno do 30. 6. 2014 budete v prodlení s plněním svých povinností a vaše akcionářská práva budou výrazně omezena. Nemůžete se dostavit na valnou hromadu, ale především vám nevznikne právo na dividendu, pokud bude valnou hromadu v době vašeho prodlení schválena.

 2. ladislav.madr@seznam.cz'manželé Ladislav a Anna Mádrovi

  Vážený pane inženýre Janoušku,
  promiňte, že Vás obtěžujeme naším dotazem ohledně akcií. Jsme důchodci a v poslední době nejsme schopni zorientovat se v tom, jak si počít s našimi páru akciemi. Při hledání na internetu jsme narazili na Vaše stránky a vidíme, že se zabýváte touto problematikou. Navštívili jsme RM systém spravovaným Fio bankou s tím, že se dovíme,jak s akciemi nakládat. Za 260,-Kč jsme se pouze dověděli, že většina akcií neexistuje a dostali jsme pouze výpis akcií, které ještě vlastníme z toho např.Tuzex již určitě není obchodovatelný. Pouze od jedné společnosti jsme dostali formulář oznámení bankovního spojení a v přiloženém dopise jsme se dozvěděli, že bez tohoto odeslaného ověřeného formuláře již nebudeme moci zúčastnit se valných hromad a nebudou nám zasílány případné dividendy. Tak, jak tomu rozumíme, bez tohoto formuláře přijdeme o práva. Jsme opravdu pouze malí akcionáři, ale z toho mála, co nám zbylo, to byla jediná společnost, která nám formulář zaslala. Teď nevíme, jestli si formulář nakopírovat a vyplněný poslat ostatním společnostem.
  Už vůbec nejsme schopni zjistit, co děje s akciemi na majitele. Nevíme, zda tyto pěkné tiskopisy mají vůbec cenu a jak s nimi naložit.
  Pro Vaši představu si dovolujeme uvést tituly akcií z výpisu RM Fio banky: Tuzex Praha 2ks, Vítkovice 5ks, KB 23 ks, Lázně Teplice n.B. 7 ks, Pražská energetika 2ks, Motokov Praha 2ks, Pražské služby 15 ks. Akcie na majitele: Prakhotel Praha 2ks, Hotel Forum Praha a.s. 2ks, Aliachem a.s. 36ks, Suzop a.s. 2ks, Četrans Ústí n.L. a.s. 6ks, Omnipol a.s. 7ks.
  Promiňte, že Vás obtěžujeme našimi problémy. Jsme si vědomi, že se o tyto záležitosti musíme sami starat,ale opravdu nevíme, jak postupovat a na koho se obrátit. Při snaze se po telefonu něco dozvědět jsme nikde neobdrželi uspokojivou odpověď nebo radu. Proto Vám budeme vděčni za Vaši pomoc.
  S pozdravem manželé Ladislav a Anna Mádrovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *